tendoku renshu et uchi komi sur tsuri komi goshi

Web TV Dojo Ennery 57 : Tendoku renshu et Uchi komi suri komi goshi